Proiecte de hotărâri - Ședința ordinară din 31.10.2017

DISPOZIŢIA NR.2051 din data de 24 octombrie 2017
-privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru marţi,
data de 31 OCTOMBRIE 2017

     Primarul Municipiului Făgăraş,
     Ţinând seama de prevederile art.39 alin.(l) şi alin.(3) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu privire la
convocarea Consiliului Local în şedinţă ordinali,temeiul art.68 alin.(l) şi ale art. 115 alin.(l), lit.”a” din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată,
 

DISPUNE:

Art. I. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară pentru marţi, data de 31 OCTOMBRIE 2017, orele 15.00, în sala de şedinţe a Primăriei, cu următorul proiect al

ORDINII DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetelor întocmite pe cele două secţiuni pentru trimestrul III 2017 Ia data de 30.06.2017.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Făgăraş, Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Făgăraş, a Caietului de sarcini, în vederea stabilirii condiţiilor specifice de desfăşurare a Serviciului de Iluminat Public din Municipiul Făgăraş, precum şi stabilirea formei de gestiune pentru acest serviciu.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor percepute de S.C Pieţe Târguri şi Oboare S.R.L.Făgăraş în anul 2018.

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.82/10.10.2017, întocmit de Evaluator autorizat Toth Eniko, pentru stabilirea valorii de piaţă a imobilului construcţie- apartament cudouăcamere,monument istoric, situat în Făgăraş, str.Nicolae Bălcescu, nr.53, jud.Braşov, proprietatea d-nei Pal Viorica, aprobat la cumpărare.

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.25/08.08.2017 întocmit în vederea achiziţionării imobilului-teren intravilan, situat în Făgăraş, str.Câmpului, proprietatea d-lui Prună C.Corvin, Prună Mariana Elena(soţie) şi a d-nei Schebesch Monica Antonia, în calitate de coproprietari, aprobat la cumpărare.

6. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.81/10.10.2017, întocmit de Evaluator autorizat Toth Eniko, pentru stabilirea valorii de piaţă a terenului situat în Făgăraş, Şos.Combinatului, jud.Braţov, proprietatea d-lui Restea Emanuel Adrian şi a d-nei Restea Andreea Irina, aprobat la cumpărare.

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.30/2017 pentru imobilul situat în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl.lOA, sc.A, ap.8, aprobat la vânzare.

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.29/2017 pentru imobilul situat în Făgăraş, str.l Decembrie 1918, bl.l3B, cs.E, ap.8, aprobat la vânzare.

9. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl.13, sc.A, ap.17, în baza Legii nr.85/1992 republicată, şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

10. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str.Tudor Vladimirescu, bl. 14, sc.C, ap.10, în baza Legii nr.85/1992 republicată, şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

11. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. 13 Decembrie , bl.21, ap.23, în baza Legii nr.85/1992 republicată, şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

12. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. 13 Decembrie, bl.9, sc.B, ap.8, în baza Legii nr.85/1992 republicată, şi a Decretului-Lege nr.61/1990.

13. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului de evaluare nr.26/03.08.2017, întocmit în vederea achiziţionării imobilului - apartament două camere, situat în Făgăraş, Str. Plopului, Bl. 2A, Sc. C, Ap. 9, Jud. Braşov.

14. Proiect de hotărâre privind actualizarea unor suprafeţe din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, atestat prin H.G.nr.972/2002.

15. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea comisiei de verificare şi control a activităţii serviciului public de transport persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Făgăraş.

16. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie a locurilor de parcare de reşedinţă din Municipiul Făgăraş, Str. Teiului, blocurile 21, 22, 23, 29, 30, 31, 34, 44, 46, 46B, 51 A, 54B, 55B, 55, 64, 65, Str. Tudor Vladimirescu, blocurile 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19,20, 21, 22A-turn, B-turn, C-turn, A, B, C, D, E, F, G , Str. Castanului, blocurile 48, 49A, 49B, 50, 54B, 55B, 60, 61, 62, Str. Târgului, blocul C100, Str. Vasile Alecsandri, blocurile 5B şi 8, Str. Mihai Eminescu, blocurile A, B, C, Blvd Unirii, blocurile 1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14B, 15, 15A, 16, 17, 18, 19, 20, 55A, Str. Octavian Paler, blocurile S8, S9, S10, Sil.

17. Proiect de hotărâre privind prelungirea pe termen de 1 an a contractelor de închiriere pentru locuinţele construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, situate în Municipiul Făgăraş, str.Cîmpului, blocurile B, C, D şi E.

18. Proiect de hotărâre privind locul de primire al cererilor de repartizare a unei locuinţe pentru tineri şi actele justificative.

19. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de verificare a locuinţelor ce fac parte din fondul locativ alMunicipiului Făgăraş şi a locuinţelor pentru tineri construite din fondurile Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe aflate în administrarea Primăriei Municipiului Făgăraş.

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Centrul de zi pentru persoane vârstnice.

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului social de zi Cantinei de ajutor social.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de lucru privind beneficiarilor şi acordarea stimulentului educaţional sub formă de tichete sociale.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de completare a Registrului Agricol şi a formularelor tipizate ale invitaţiei, ce se vor transmite persoanelor fizice şi/sau juridice care au obligaţia să efectueze declaraţiile pentru înscrierea datelor în Registrul Agricol.

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 al Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş şi Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţa Persoanelor Făgăraş.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 pentru Serviciul Public de Asistenţă Socială Făgăraş.

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2018 al Poliţiei Locale Făgăraş.

27. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donaţie, reprezentând materiale destinate Serviciului de Pompieri Voluntari din Municipiul Făgăraş.

28. Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului de carburanţi pentru Muzeul Ţării Făgăraşului "Vaier Literat"Făgăraş.

29. Proiect de hotărâre privind alegerea unui consilier ca preşedinte de şedinţă. (NOIEMBRIE 2017).

30. Diverse.