PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

DISPOZIŢIA NR. 113 din data de 21 ianuarie 2022 - privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de JOI, 27 IANUARIE 2022, orele 18

DISPOZIŢIA NR. 113 din data de 21 ianuarie 2022

 - privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de JOI, 27 IANUARIE 2022, orele 18

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

     Ţinând seama de prevederile art.133 alin.(i) , art. 134 alin.i lit.(a) , alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) şi lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară, cu prezenţă fizică, pentru data de JOI, 27 IANUARIE 2022, orele 18:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş - Compartiment Juridic - d-1 Adrian Gavrila, fiind şi afişate pe site-ul primăriei, potrivit opţiunii consilierilor locali- \vww.primaria-fagaras.ro, secţiunea Proiecte de hotărâri.
Art. 3. Proiectele de hotărâri au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, în baza competenţelor acestora, conform anexei menţionate la art.i.
Art. 4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş sunt incitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
Art. 5. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.
Art. 6. Dispoziţia se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Primarului Muncipiului Făgăraş, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-1 Adrian Gavrila, Compartimentului Evenimente Publice, Informare Cetăţeni şi Registratură în vederea aducerii la cunoştinţă locuitorilor municipiului Făgăraş prin afişare la sediul instituţiei şi Compartimentului Asociaţii de Proprietari şi Tehnologia Informaţiei pentru afişare pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale.

Anexă la Dispoziţia nr. 113/2022
PROIECTUL ORDINII DE ZI a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de JOI, 27 IANUARIE 2022, orele 18:00

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 5 IANUARIE 2022 (EXTRAORDINARĂ- CONVOCATA DE INDATA).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiştile proprietatea persoanelor fizice şi juridice înscrise în Registrul Agricol al UAT FĂGĂRAŞ şi aprobarea procedurii distribuirii extraselor din Amenajamentul Pastoral

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Art.3 din HCL nr. 244/04.11.2021 privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, în anul şcolar 2021-2022

4. Proiect de hotărâre privind acordarea pentru anul şcolar 2022-2023 a pachetului cu rechizite şcolare "Primul ghiozdan''

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2022 pentru locuinţele din fondul locativ al Municipiului Făgăraş şi locuinţa de serviciu aflate în domeniul public/privat al Municipiului Făgăraş

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a nivelului redeventelor avand ca obiect concesionarea/inchirierea terenurilor si spatiilor proprietatea publica/privata a Municipiului Fagaras pentru anul 2022

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea fonnei finale a criteriilor de acces la locuinţe şi ierarhizarea prin punctaj pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe destinate închirierii tinerilor, construite prin ANL în Municipiul Făgăraş precum şi formularul de înscriere pe lista de prioritate la locuinţe în regim de închiriere, construite prin Angenţia Naţională pentru Locuinţe si actele justificative pentru aprobarea îndeplinirii criteriilor cadru de acces si de ierarhizare prin punctaj

8. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2022

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui număr de 220 de posturi de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav la nivelul UAT Municipiul Fagaras

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Proiectului Tehnic si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii - "Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr. 7, municipiul Făgăraş" Componenta A a proiectului" Modernizarea Scolii Gimnaziale nr. 7 şi a Reţelei de străzi urbane, în vederea creşterii calităţii vieţii în municipiul Făgăraş" SMIS123133

11. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat pentru efectuarea tuturor demersurilor în vederea modificării şi completării Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară - ITI MICROREGIUNEA ŢARA FĂGĂRAŞULUI, prin Act Adiţional 

12. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat in Dosarul nr.5922/3/2020* in care Municipiul Fagaras are calitatea de intimat pârât la Curtea de Apel Bucureşti

13.    Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 1 la HCL nr. 37/2020 privind modificarea şi completarea HCL nr. 106/2019 privind implementarea procesului de Bugetare Participativă la nivelul Municipiului Făgăraş, pentru anul 2020 şi încetarea aplicabilităţii HCL nr. 208/2021 şi a HCL 144/2020.

14.    Proiect de ho tarare privind aprobarea Planului de Acţiune Locala in vederea imbunatatirii situaţiei comunităţilor de romi din Municipiul Fagaras in vederea implementării proiectului „Putem mai mult impreuna”
 
15.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Casei Municipale de Cultura Fagaras pentru anul 2022

16.    Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii, precum si Regulamentul de Organizare si Funcţionare ale Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat”,

17. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de baza pentru funcţiile publice si contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din serviciile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Fagaras
 
18. Proiect de hotarare privind acordarea de inlesniri la plata majorărilor de intarziere datorate bugetului local de către domnul Golasiu Comeliu si doamna Golasiu Ileana

19 Proiect de hotărâre privind revizuirea zonării fiscale a teritoriului Municipiului Fagaras si completarea Anexei 3 a HCL 112/2021 pentru stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

20 Proiect de hotarare privind abrogarea HCL nr.77/2016 
 
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării si completării Regulamentului serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Fagaras aprobat in forma actualizata prin HCL 80/26.02.2021 si a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de salubritate din municipiul Fagaras prin incredintare directa nr.5035/05.03.2008

22. Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca preşedinte de sedinta(FEBRUARIE 2022)

23    .Adresa nr.63984 Laurentiu Varzaru
24    Citatie dosar 1331 Nova Power
25    Adresa Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politic nr.63508
26    Adresa DSP braşov nr.63665
27    Sentinţa dosar 1472 Ecoterm
28.     Raport de activitate consilier local Ludu Cristian
29    Sentinţa dosar 3966 Sulea Emil
30    Adresa Instituţia Prefectului nr.63499/2021
31    Sentinţa dosar 1767 Gribincea Popa Diana
32    .Adresa DAS nr.92/1 l.Ok2022,răPOÎTprivind activitatea asistenţilor 

 

ORDINE DE ZI SUPLIMENTARA

 

Nr. 3095 din 27.01.2022

Domnule/Doamnă preşedinte,

în conformitate cu prevederile art.136, alin.(8) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, vă rugăm să supuneţi spre aprobare, suplimentarea ordinii de zi, cu următoarele proiecte de hotărâre:

1. Proiect de hotărâre privind insusirea propunerii de inchiriere a unor spatii proprietate privată de către Municipiul Făgăraş, ca urmare a necesităţii eliberării imobilului- unitate de învăţământ situate în Făgăraş str Dr Ioan Senchea nr.i04B(fosta Sc Gen nr.7) pentru efectuarea lucrărilor prevăzute în proiectul „ Modrnizare si extindere Şcoala Gimnazială nr.7, Municipiul Făgăraş”, în vedere stabilirii continuităţii si desfăşurării activităţii didactice

2. Proiect de hotarare privind desedmnarea reprezentantului Consiliului Local al Muncipiului Fagaras in Comisia de negociere a preţului imobilelor construcţii si terenuri proprietăţi private ce urmeaza a fi închiriate de c[tre Municipiul Fagaars in vederea reloc[rii elevilor si cadrelor didactice ce îşi desfăşoară activitatea in imobilul situat în Făgăraş str Dr.Ioan Senchea nr.i04B (fosta Sc Gen nr.7)

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general si a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiţii “Sens giratoriu strada Ghioceilor, Municipiul Făgăraş, judeţul Braşov”

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a demarării procedurii de înfiinţare a Serviciului Public de Salubrizare la nivelul Municipiului Făgăraş

5. Proiect de hotarare privind actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor care aparţin domeniului public si privat al Municipiului Fagaras