PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

DISPOZITIA NR.68 din data de 23 ianuarie 2024 - privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagara§ in §edin(:a ordinara pentru data de miercuri, 3 1IANUARIE 2024, orele 15:00

DISPOZITIA NR.68
din data de 23 ianuarie 2024


- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Fagara§ in §edin(:a ordinara pentru data de miercuri, 3 1IANUARIE 2024, orele 15:00

PRIMARUL MUNICIPIULUI FAgARA§, Tinand seama de prevederile art.133 alin.(i), art. 134 alin.i lit.(a ), alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136, alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonan^a de Urgen^a a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,
DISPUNE:
Art. 1. Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Fagara§, in sedint.a ordinara, cu prezenta fizica, pentru data de miercuri, 31 IANUARIE 2024, orele 15:00, in sala de §edin^e a Consiliului Local din cadrul Primariei Municipiului Fagara§, cu urmatoarea ordine de zi prevazuta in Anexa la prezenta Dispozi^ie, care face parte integranta din aceasta.
Art.2. Ordinea de zi constituie anexa la prezenta.
Art.3. Materialele inscrise pe ordinea de zi pot fi consulate la sediul Primariei Municipiului Fagaras - Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, fund §i afi§ate pe site-ul primariei, potrivit opbunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro, sec^iunea Proiecte de hotarari.
Art.4,Proiectele de hotarare se avizeaza de catre comisiile de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Fagara§, in baza competen^elor acestora, conform Anexei men^ionate la art.i.
Art. 5. Membrii Consiliului Local al Municipiului Fagara§ sunt invitab sa formuleze §i sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.
Art. 6. Prezenta dispozi^ie se poate contesta de cei interesab la instan^a competenta, in termenul prevazut de lege.
Art.7. Dispozitia se comunica Institutiei Prefectului Judepilui Bra§ov, Primarului Muncipiului Fagara§, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-na Petronela Jurcovan, Compartimentului Tehnologia informa|iei, informare cetateni, registratura, monitorizare coordonare unitab de inva^amant, arhiva, in vederea aducerii la cunostinta locuitorilor Municipiului Fagara§, prin afi§are la sediul institufiei §i pentru afisare pe ppgijia de infef'uet a unitatii administrativ teritoriale.

Anexa la Dispozitia nr.68/2024
ORDINEADEZI


a Sedintei ordinate a Consiliului Local al Municipiului Fagara§, convocat pentru data de miercuri, 31IANUARIE 2024, orele 15:00
1P.roiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al §edintei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 11 DECEMBRIE 2023 (§edinta extraordinara-convocata de indata).

2P.roiect de hotarare privind aprobarea procesului-verbal al §edintei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 12 DECEMBRIE 2023 (^edinta extraordinara-convocata de indata).

3P.roiect de hotarare privind acordarea Titlului de Cetatean de Onoare a Municipiului Fagara§, PREOTULUIURSU CORNEL.

4. Proiect de hotarare privind aprobarea „Strategiei Integrate de Dezvoltare Urbana a Municipiului Fagaras - Centru polarizator al Zonei Urbane Functionale Fagara§”.

5. Proiect de hotarare privind aprobarea „Planului de Mobilitate Urbana Durabila pentru Zona Urbana Functionala a Municipiului Fagara§

6. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functiile publice §i contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului si din serviciile aflate in subordinea Consiliului Local al Municipiului Fagara§, pentru anul 2024.

7. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor pentru functiile din cadrul Unitafii de Invatamant Cre§a „Mamaruta” Fagaras, incepand cu luna ianuarie 2024.

8. Proiect de hotarare privind acordarea de inlesniri la plata majorarilor de intarziere datorate bugetului local de catre S.C. CREEL IMPEX S.R.L. pentru impozitul auto.

9. Proiect de hotarare privind modificarea §i completarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare al Municipiului Fagara§, cu aplicabilitate de la 01.01.2025.

10. Proiect de hotarare privind aprobarea ajustarii tarifului in raport cu evolutia generala a preturilor §i tarifelor din economic pentru activitatea de eliminare, prin depozitare, a de^eurilor reziduale, a de§eurilor stradale, a deseurilor de pamant §i pietre provenite de pe caile publice, a reziduurilor rezultate de la instalatiile de tratare a de§eurilor municipale, precum §i a de§eurilor care nu pot fi valorificate, provenite din activitati de reamenajare §i reabilitare interioara §i/sau exterioara a locuintelor, provenite de pe raza U.A.T.Municipiul Fagara§, la depozitele de de§euri nepericuloase practicate de S.C. FIN-ECO S.A.

11. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului tarifelor specifice activitatilor de salubrizare prestate de S.C.SALCO SERV S.A. Fagara§ §i a operatorului statiei de sortare §i a operatorului depozitului de deseuri nepericuloase exprimate lei/pers/luna, in gestionarea fluxuhri de§eurilor municipale provenite de pe raza U.A.T.Fagara§, aprobarea cuantumului nivelului tarifelor distincte/taxelor distincte, a cuantumului reducerii taxei de salubrizare aplicata persoanelor fizice §i a cuantumului taxei de salubrizare aplicata persoanelor fizice.

12. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unor noi contracte de inchiriere pentru spatii proprietate privata, de catre Municipiul Fagara§, ca urmare a expirarii acestora, necesare stabilirii continuitatii desfa§urarii activitafii didactice a elevilor Colegiului National „Doamna Stanca” Fagara§ ( §coala Gimnaziala nr. 7 Fagara§).
 

13- Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe, cu respectarea dreptului de preemtiune,a locuin^ei situate in Fagara§, str.Tudor Vladimirescu, Bl.il, Sc.A, Ap.4, jud.Bra§ov, inscrisa in CF.nr.ioooo2-Ci-U42, in baza Legii nr.85/1992 republicata a Decretului-Lege nr.61/1990.

14. Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii directe, cu respectarea dreptului de preem|iune,a locuin^ei situate in Fagara§, str.Dr.Ioan §enchea, Nr.49, ap.3 jud.Bra§ov, inscrisa iri CF.nr.i003i2-Ci-U3, in baza Legii nr.85/1992 republicata §i a Decretului-Lege nr.61/1990.

15. Proiect de hotarare privind ridicarea interdic^iei de instrainare a imobilului situat in Municipiul Fagara§, str.Narciselor, Bl.B, Sc.A, Ap.5, jud.Bra§ov, inscris in CF.nr.ioi534-Ci-Uio Fagara§, achizi^ionat de pe pia|a libera in baza HCL.nr.154/30.11.1999 privind achizi^ionarea de pe pia^a libera a unui numar de 6 apartamente cu doua camere, in vederea vanzarii acestora catre chiria§i.

16. Proiect de hotarare privind modificarea HCL.nr.292/26.11.2021, privind aprobarea modificarii §i completarii Anexei nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si canalizare nr. 9/2009 §i incheierea actului aditjional in acest sens.

17. Proiect de hotarare privind aprobarea rezilierii Contractului de arenda nr.14.473/15.12.1999 incheiat intre Primaria Municipiului Fagara§ in calitate de arendator §i Fantani^a Craiesei in calitate de arenda§.

18. Proiect de hotarare privind actualizarea cu rata de inflate, comunicata de catre Institutul National de Statistica a cuantumului chiriei aplicata in anul 2024 pentru locuintele din fondul locativ al Municipiului Fagara§, aflate in domeniul public/privat al Municipiului Fagara§.

19. Proiect de hotarare privind aprobarea volumului, destina^iei §i a modului de valorificare a masei lemnoase ce urmeaza a se recolta in anul 2024 din fondul forestier proprietate publica U.A.T Fagara§; aprobarea prefului de vanzare catre populate a lemnului de foe destinat incalzirii locuin^ei §i pentru lemn rotund §i despicat de lucru cu diametrul la capatul gros de maximum 24 cm; Regulamentul de valorificare a masei lemnoase, precum si a Bugetului de venituri §i cheltuieli pe anul 2024.

20. Proiect de hotarare privind aprobarea unui numar de 10 ingrijitori informal! pentru persoanele varstnice dependente, la nivelul U.A.T.Municipiul Fagara§.

21. Proiect de hotarare privind aprobarea unui numar de 260 de posturi de asisten|i personali ai persoanelor cu handicap grav, la nivelul U.A.T.Municipiul Fagara§.

22. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri in vederea aplicarii Legii nr.196/2016, vizand ajutoarele de inmormantare.

23. Proiect de hotarare privind stabilirea unor masuri in vederea aplicarii Legii nr.196/2016, vizand ajutoarele de urgen^a. '

24. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de interes local pentru anul 2024 pentru stabilirea activita^ii desfa§urate de persoanele beneficiare de ajutor de incluziune, acordat in baza Legii nr.196/2016.

25. Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.i la HCL.nr.4/2024 privind aprobarea retelei §colare a unita^ilor de invaljamant preuniversitar din Municipiul Fagara§, pentru anul §colar 2024-2025.

26. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si desfasurare a evaluarii anuale a managementului Muzeului Tarii Fagarasului “Valer Literat” Fagara§, institute de cultura din subordinea Consiliului Local Fagaras, precum §i a comisiilor de evaluare constituite in acest scop.

27. Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca pre§edinte de §edin^a (FEBRUARIE 2024).

28. Raport din partea Directiei de Asisten^a Sociala Fagara§ nr.141/10.01.2024, inregistrat la Primaria Fagaras sub  25.987/11.01.2024, privind activitatea asisten^ilor personal! ai persoanelor cu handicap grav, desfasurata in semestrul II al anului 2023. nr.de

29. Raport din partea Direc^iei de Asisten^a Sociala Fagara? nr.201/15.01.2024, inregistrat la Primaria Fagaras sub  26.401/16.01.2024, privind acordarea serviciilor de asisten^a sociala §i utilizarea subven|iilor acordate pentru anul 2023, in baza Legii nr.34/1998. nr.de

30. Diverse.
Spre avizare Comisiilor de specialitate : -Comisia de studii, prognoze economico-sociale, buget finance §i administrarea domeniului public §i privat al municipiului; -Comisia de organizare §i dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, protec^ia mediului inconjurator, conservarea monumentelor istorice §i de arhitectura; - Comisia pentru servicii publice, pentru corner^ §i agricultura; - Comisia pentru activitalzi §tiint:ifice, invatumant, culte, sanatate, cultura, protec^ie sociala, sportive §i de agrement; - Comisia pentru administra^ia publica locala, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor §i libertatilor ceta^ene§ti, problemele minoritatilor; - Comisia de turism, rela^ii externe §i integrare europeana.