PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ

DISPOZIŢIA NR. 432 din data de 25 februarie 2022 - privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de JOI, 3 MARTIE 2022, orele 16.00

DISPOZIŢIA NR. 432 din data de 25 februarie 2022
- privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Făgăraş în şedinţă ordinară pentru data de JOI, 3 MARTIE 2022, orele 16.00

 

PRIMARUL MUNICIPIULUI FĂGĂRAŞ,

     Ţinând seama de prevederile art.133 alin.(i), art. 134 alin.i lit.(a), alin.(3), alin. (5), art. 135, art. 136 alin.(8), art. 155 alin.(i), lit.(b) şi lit.(e), alin. 3 lit.(b), art. 196 alin.i lit.(b), art. 197, art. 198 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

DISPUNE:

     Art. 1. Se convoacă Consiliul Local al Municipiului Făgăraş, în şedinţă ordinară, cu prezenţă fizică, pentru data de JOI, 3 MARTIE 2022, orele 16.00, în sala de şedinţe a Consiliului Local din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraş, cu următorul proiect al ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziţie, care face parte integrantă din aceasta.
     Art. 2. Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş - Compartiment Juridic - d-1 Adrian Gavrila, fiind şi afişate pe site-ul primăriei, potrivit opţiunii consilierilor locali- www.primaria-fagaras.ro. secţiunea Proiecte de hotărâri.
      Art. 3. Proiectele de hotărâri au avizul consultativ al comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, în baza competenţelor acestora, conform anexei menţionate la art.i.
     Art. 4. Membrii Consiliului Local al Municipiului Făgăraş sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.
     Art. 5. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.
     Art. 6. Dispoziţia se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Braşov, Primarului Muncipiului Făgăraş, Secretarului Municipiului, Compartiment Juridic - d-1 Adrian Gavrila, Compartimentului Evenimente Publice, Informare Cetăţeni şi Registratură în vederea aducerii la cunoştinţă locuitorilor municipiului Făgăraş prin afişare la sediul instituţiei şi Compartimentului Asociaţii de Proprietari şi Tehnologia Informaţiei pentru afişare pe pagina de internet a unităţii administrativ teritoriale.

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI
a Şedinţei ordinare a Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, convocat pentru data de JOI, 3 MARTIE 2022, orele 16.00


1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 20 IANUARIE 2022 (EXTRAORDINARA- CONVOCATA DE INDATA).

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 27 IANUARIE 2022 (ORDINARA).

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 7 FEBRUARIE 2022 (EXTRAORDINARA- CONVOCATA DE INDATA).

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de 9 FEBRUARIE 2022 (EXTRAORDINARA- CONVOCATA DE INDATA).

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului Municipiului Făgăraş pe anul 2022


6. Proiect de hotărâre privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşură pe parcursul anului 2022 în Mimicipiul Făgăraş şi evidenţierea fondurilor necesare în bugetul local 2022

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor/tarifelor percepute de SC Pieţe Târguri si Oboare Fagaras SRL incepand cu luna februarie 2022

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Art.3 din HCL nr. 244/04.11.2021 privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat cu frecvenţă din Municipiul Făgăraş, în anul şcolar 2021-2022

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 2022 a Societăţii de binefacere Diakonia în vederea acordării de servicii de îngrijire la domiciliu persoanelor vârstnice de pe raza Municipiului Făgăraş

10 Proiect de hotărâre privind aprobarea subvenţionării din bugetul local al Municipiului Făgăraş, în anul 2022 a Fundaţiei “ Hospice Casa Speranţei” în vederea acordării de servicii specializate de îngrijiri paliative medicale, sociale, psiho - emoţionale pentru persoane cu handicap şi persoane vârstnice cu boli incurabile

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Investiţii cu finanţare din contul IID al S.C. Apă Canal Sibiu S.A. Sibiu pentru anul 2022

12. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea, organigrama şi numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă de tip VI, al municipiului Făgăraş, judeţul Braşov

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea nomenclatorului stradal al Municipiului Fagaras

14. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, în suprafaţă de 22.533 mp, situat în Făgăraş, Cvartal Vasile Alecsandri, înscris în CF nr. 102775 Făgăraş, precum şi completarea Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş

15. Proiect de hotărâre privind atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren, în suprafaţă de 10.409 mp, situat în Făgăraş, Str. Narciselor, înscris în CF nr. 102853 Făgăraş, precum şi completarea Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării denumirii proprietarului imobilului teren al Municipiului Făgăraş, în suprafaţă de 27.930 mp, situat în Făgăraş, Cvartal 13 Decembrie, înscris în CF nr. 100719 Făgăraş, nr. top. 2412/1/2/2/1/1, atestarea la domeniul public al Municipiului Făgăraş, precum şi completarea Inventarului bunurilor ce aparţin domeniului public al Municipiului Făgăraş în mod corespunzător

17- Proiect de hotărâre privind aprobarea ca oportună a dezmembrării imobilului construcţie, proprietatea Municipiului Făgăraş - domeniu public, situat în Făgăraş, str. Podului, nr. 1, ap. 2, înscris în CF nr. 106402-C1-U2 Făgăraş, în 5 unităţi individuale

18. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilităţii HCL nr. 219/31.08.2021 şi HCL nr. 251/04.11.2021 şi revocarea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului în suprafaţă de 3.870 mp notat în favoarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov, în extrasul de carte funciară nr. 105158 Făgăraş

19. Proiect de hotărâre privind însuşirea propunerii de cumpărare formulată pentru cota parte din imobilul situat în Făgăraş, zona Combinat cu acces din str. Ciocanului, înscris în CF nr. 106196 Făgăraş - proprietatea publică a Municipiului Făgăraş, pentru suprafaţa de teren de aproximativ 3.222 mp din suprafaţa totală de 260.197 mp, în vederea extinderii activităţii industriale desfăşurate în zona

20. Proiect de hotărâre privind insusirea Raportului de evaluare nr. 6/31.01.2022 pentru imobilul teren, situat în Făgăraş, str. Negoiu (zona industrială Negoiu), în suprafaţă de 339 mp, înscris în CF 106905 Făgăraş şi a Raportului de evaluare nr. 7/31.01.2022 pentru imobilul teren, situat în Făgăraş, str. Negoiu (zona industrială Negoiu), în suprafaţă de 14 mp înscris în CF 106904 Făgăraş, proprietatea privată a Municipiului Făgăraş, apobat la vânzare

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1 din HCL nr. 292/26.11.2021 în sensul nedelegării imobilului teren în suprafaţă de 350 mp întrucât nu mai este utilă operatorului S.C. Apă Canal Sibiu S.A. - Agenţia Făgăraş

22, Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii din domeniul public al Judeţului Braşov, în domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren edificat cu construcţii în suprafaţă de 207 mp, înscris în CF nr. 104055 Făgăraş şi imobilul teren edificat cu construcţii în suprafaţă de 1.491 mp, înscris în CF nr. 100812 Făgăraş, situate în Făgăraş conform planului de situaţie, ca fiind de uz şi interes public local

23. Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinţei situate în Făgăraş, str. Câmpului, bl. 4, se. A, ap.l, în baza Legii nr. 85/1992 republicată şi a Decretului-Lege nr. 61/1990

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii proprietate privată, de către Municipiul Făgăraş,ca urmare a necesităţii eliberării imobilului - unitate de învăţământ, situat în Făgăraş, str. Dr. loan Şencbea,nr. 104B (fosta Şc. Gen. nr.7) pentru efectuarea lucrărilor prevăzute în proiectul "Modernizare şi extindere Şcoala Gimnazială nr.7, Municipiul Făgăraş”, în vederea stabilirii continuităţii şi desfăşurării activităţii didactice

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţionala pentru Locuinţe

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Casei Municipale de Cultură Făgăraş, instituţie de cultură din subordinea Consiliului Local Făgăraş, precum şi a comisiilor de evaluare constituite în acest scop

27. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale Casei Municipale de Cultura Fagaras pentru anul 2022

28. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei, a statului de funcţii, precum si Regulamentul de Organizare si Funcţionare ale Muzeului Ţării Făgăraşului „Vaier Literat’

29. Proiect de hotărâre privind incheierea unui acord pentru utilizarea spatiilor publice pe perioada determinata in vederea realizării filmărilor pentru proiectul cinematografic „Brâncoveanu”

30. Proiect de hotărâre privind incetarea contractului de administrare in regim silvic a suprafeţei de 248,9 ha fond forestier aflat in proprietatea publica a Municipiului Fagaras si 8,1 ha reprezentând păşune impadurita precum si a contractului de paza pentru suprafaţa de 100,61 ha împrejmuita respective 78,97 ha impadurita si retragerea UAT Municipiul Fagaras din cadrul RPL Pădurile Fagarasului

31. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări privind performantele SC Pieţe Târguri si Oboare SRL pentru perioada 2022-2026

32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Scrisorii de Aşteptări privind performantele SC Salco Serv SA pentru perioada 2022-2026

33. Proiect de hotărâre privind, modificarea şi completarea Art. 169, din HCL nr. 287/28.11.2019 privind „ Regulamentul de organizare şi executare a serviciului public de transport persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere în Municipiul Făgăraş”

34- Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Art. 8 din HCL nr. 182/28.06.2018 privind aprobarea asocierii Municipiului Făgăraş cu localităţile Râşnov, Ghimbav, Cristian, Codlea, Predeal, Bran, Hărman, Săcele, Hălchiu, Sânpetru Feldioara, Crizbav, Prejmer în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Direcţia pentru Monitorizarea şi Protecţia Animalelor

35. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 24/27 ianuarie 2022

36. Proiect de hotarare privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş la Curtea de Apel Bucureşti in dosar 8223/2/2021 fost 502/2/2021, pentru contestare Decizia nr-375/2020 a Autoritatăţii de Management pentru POR aferente proiectului “Modernizarea si pietonizarea zonei centrale Fagaras” faza recurs

37- Proiect de hotărâre privind angajare avocat care sa reprezinte interesele Municipiului Fagaars la Curtea de Arbitraj Comercial International in dosar 2118/226/2021 in contradictoriu cu SC Inncore Technologies avnd ca obiect pretenţii

38. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat in dosar civil nr, 2533/62/2018 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov in care Municipiul Făgăraş are calitatea de intimat-pârât in contradictoriu cu apelanţii-reclamanţi OPRIŞ LUCIAN şi OPRIŞ NICOLETA, obiectul dosarului fiind anulare act,

39. Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat in dosar civil nr, 40/64/2022 aflat pe rolul Curţii de Apel Braşov in care Municipiul Făgăraş are calitatea de contestator in contradictoriu cu DIJMĂRESCU SEBASTIAN- ŞTEFAN şi DIJMARESCU ADINA-MARIA, reprezentaţi legal de avocat Munteanu Mihai-Claudiu, obiectul dosarului fiind contestaţie la executare-contestaţie la titlu,

40. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Făgăraş, pentru a face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu, din cadrul Concursului pentru ocuparea funcţiilor de directori/directori adjuncţi, sesiunea ianuarie - aprilie 2022, din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Făgăraş

41. Proiect de hotărâre privind înlocuirea unui consilier local consilier local din Comisia de evaluare anuala a performantelor profesionale individuale ale secretarului general al Municipiului Fagaras pentru perioada 2022-2024

42. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local in cadrul comisiei de circulaţie a Municipiului Fagaras

43. Proiect de hotarare privind alegerea unui consilier ca preşedinte de sedintaţ MARTIE 2022)

44 Adresa nr.3282 /2022 Poziţia ANI ref. conflict de interese consilieri locali

45 Adresa nr 3854/2022 Raportul de activitate al managerului Casei de Cultură Făgăraş

46 Adresa nr.4342/2022 Informare Dosar 3564 62 2021,